Účetnictví

Průběžné vedení účetních agend

Vedeme standardní účetnictví dle platných českých právních norem a účetních standardů pro neziskový sektor. Součástí je členění hospodářských operací pro potřeby vyúčtování jednotlivých projektů a poskytnutých dotací. Evidence je rovněž uzpůsobena pro zjištění správné daňové povinnosti neziskových organizací k dani z příjmu, příp. dalším daním. Dle potřeb klienta je možné rozšířit evidenci a výstupy pro potřeby výkaznictví, rozpočtů a statistik.

Úzce spolupracujeme s neziskovou organizací, abychom operativně reagovali na potřeby vedení a analýzy projektů, sledování čerpání rozpočtů, případně dalších požadavků klienta.

Poskytujeme služby samostatné účetní jak pro vedení daňové evidence, tak pro vedení účetnictví. V rámci těchto činností je samozřejmostí zastupování našich klientů na úřadech.

  • Zpracováváme daňovou evidenci a účetnictví.
  • Dle požadavků klienta zpracováváme statistické výkazy.
  • Nezatěžujeme Vaše podnikatelské prostory při kontrolách.
  • Kontroly finančního úřadu probíhají v prostorách naší firmy.
  • Nabízíme průběžné zasílání výstupů z účetnictví ve formátu Word, Excell, PDF e-mailem.
  • Ručíme za případně způsobené profesní pochybení, které je kryto pojišťovnou.
  • Komplexní vedení účetnictví zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.

Jednorázové činnosti

Zpracujeme Vaše účetní doklady za uplynulý kalendářní rok. Připravíme Vám podklady pro daňové přiznání a to jak právnických, tak fyzických osob, podklady pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Zhotovíme podklady pro finanční analýzu k výroční zprávě organizace.